اولی ها ی دیروز پنجمی های امروز

اولی ها ی دیروز پنجمی های امروز

کریمی
اولی ها ی دیروز پنجمی های امروز

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

خوش آمدید

 
                             
 
 
 

 

 تاريخ : دوشنبه یازدهم دی 1391 | 20:25 | نویسنده : کریمی |

ارزشیابی تاریخ ومدنی و جغرافی آذر 93 کلاس پنجم

با عرض سلام وادب

ارزشیابی تاریخ ومدنی وجغرافیا پایان آذر ماه 93 کلاس پنجم را آماده کرده ام که تقدیم حضورتان می کنم.

 تاریخ ومدنی

 

 

 

جغرافی 

 

 

شهادت هشتمین ستاره ی آسمان امامت بر تمام سوگواران آن امام تسلیت باد.

التماس دعا


موضوعات مرتبط: دانلود
برچسب‌ها: دانلود , ارزشیابی تاریخ ومدنی , جغرافی , کلاس پنجم

تاريخ : دوشنبه یکم دی 1393 | 18:22 | نویسنده : کریمی |

سوالات علوم پنجم

پرسش های بخش ۱
۱- اتم های تشکیل دهنده کدام ماده مثل هم نمی باشد؟

۱- اکسیژن
۲- طلا
۳- نمک
۴- آلومینیم

 

2- اتم های کدام دسته مواد مثل هم می باشند؟

۱- اکسیژن، ئیدروژن، الکل
۲- آب، آهن، ئیدروژن
۳- اکسیژن، آب، ئیدروژن
۴- آهن، گوگرد، اکسیژن

 

3- کدامیک از مواد زیر عنصر است ؟

۱- نمک
۲- اکسیژن
۳- دی اکسید کربن
۴- نفت

 

4- مواد در کدام یک از حالت های زیر، تعداد جایی را که اشغال می کنند، ثابت است؟

۱- گاز، مایع
۲- جامد، گاز
۳- جامد، مایع، گاز
۴- مایع، جامد

 

5- ربایش مولکولی در کدامیک از مواد زیر بسیار نادر است؟

۱- شیر
۲- هوا
۳- انگشتر
۴- آب

سوال

یک

دو

سه

چهار

پنج

جواب گزینه

۳

۴

۲

۴

۳

سؤالات تشریحی
۱- چه چیزهایی با خاصیت یک ماده هستند؟

بو، رنگ، مزه

 

2- جنبش مولکولی چیست؟

مولکول های یک ماده پیوسته در حال جنبش هستند. در مواد گازی شکل جنبش مولکول ها خیلی زیاد و در مایعات نسبت به گازها کمتر است در اجسام جامد مولکول ها فقط در جای خود می لرزند.

۳- چرا چنبش مولکولی باعث نمی شود که مواد از هم پراکنده می شوند؟

زیرا ربایش مولکولی باعث می شود مولکول های ماده یکدیگر را بربایند.

۴- مولکول ها از چه ساخته شده اند؟

از اتم

۵- به چه موادی عنصر می گوئیم؟

به موادی که اتم های یکسان داشته باشند.

۶- به چه موادی ترکیب می گوئیم؟

به موادی که از چند نوع اتم درست شده اند

۷- کدام نوع از مواد شکلشان تغییر می کند؟

گاز و مایع


برچسب‌ها: سوال علوم پنجم

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 | 18:27 | نویسنده : کریمی |

سوالات تستی درس فارسی پنجم ابتدایی

 
 

 

سوالات تستی درس فارسی پنجم ابتدایی

درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهادکدام است ؟

اطلاعات زیادی ۝               لغت نامه ها  ۝           به ما می دهند  ۝     اطلاعات زیادی به ما می دهند ۝

2- زمان کدام جمله گذشته است ؟

زهرا می خواهد به مدرسه برود ۝               عباس مدرسه رفت   ۝    

مریم به مدرسه می رود   ۝                    جوادوزهره به مدرسه خواهند رفت ۝

3- درجمله زیرچندکلمه ربط وجوددارد ؟

« شجاع کسی است که ازخطربترسد ولی دست وپای خود راگم نکند وبا کمال متانت برای دفع خطرچاره جویی کند »                    یک کلمه ۝           دوکلمه  ۝      سه کلمه  ۝        چهارکلمه۝

4- کدام یک ازکلمه های زیر صفت نیست.

دنده۝     پاینده ۝     شوینده ۝    تابنده۝

5-  کدام فعل ماضی است ؟

بخواند  ۝   خواهم رفت۝      گفته ام ۝       می روم۝

6- درجمله مقابل « مفعول » کدام است ؟         پزشک بیمار رامعالجه کرد        

پزشک  ۝    بیمار   ۝ معالجه  ۝   کرد۝

7- کدام یک از موارد زیر« موصوف وصفت » است ؟

آفتاب طلایی  ۝   دریای خزر۝       خانه ی  ساحلی ۝           آینه ی روزگار۝

8-  دردستورزبا فارسی« را » نشانه چیست ؟

مضاف الیه  ۝      مفعول۝       قید ۝      موصوف۝

9- اسم یاضمیری که به دنبال اسم دیگر مِی آید تامعنی آن کامل کند چه می نامند؟

صفت ۝       موصوف۝         مضاف۝         مضاف الیه۝

10- قسمتی ازجمله که درباره آن خبری می دهیم چه نام دارد؟

نهاد۝             قید ۝        مفعول۝          گزاره

11- درجای خالی ضمیرمناسب کدام است ؟   مادیروز.......رادیدیم که به کتابخانه می رفت.

شما ۝        او ۝      آن ها ۝       تو۝

12- درجمله « حافظ هفت قرن پیش درشیراز می زیست » نهادچندکلمه است ؟

یک کلمه ۝     دوکلمه  ۝     سه کلمه۝       چهارکلمه۝

13- درمصراع « زکوشش به هرچیز خواهی رسید» فعل چندم شخص است ؟

سوم شخص مفرد  ۝        دوم شخص مفرد ۝       سوم شخص جمع  ۝       دوم شخص جمع۝

14- درجمله مقابل کلمه «شگفت آور» ازنظردستوری چیست ؟      نبرددلاوران ایرانی شگفت آوربود

صفت ۝          نهاد۝         قید۝     مضاف الیه۝

15- دربیت « جداشد یکی چشمه ازکوهسار       به ره گشت ناگه به سنگی دچار » قید کدام است ؟

چشمه۝       دچار ۝      سنگ۝      ناگه۝

16- کدام یک ازترکیب های زیر «مضاف ومضاف الیه» است ؟

بهارایمان ۝  قلب سرشار۝       مدادبزرگ ۝    نگاه خسته۝

17- درابتدای جمله « چه ساعتی خواهید آمد ؟» ازچه ضمیری می توان استفاده کرد ؟

اول شخص جمع ۝          اول شخص مفرد۝           دوم شخص جمع ۝        سوم شخص مفرد۝

18- کدام یک از فعل های زیربه مفعول نیاز دارد ؟

خنداند  ۝   چرخید۝       گردید ۝    نشست۝

19- کدام ترکیب بابقیه متفاوت است ؟

شعرحافظ  ۝      غزل های او ۝      مرزهای ایران ۝      شاعربلند آوازه۝

20- جمله « اوبه گردش می رود » به زمان مستقبل کدام است ؟

اوبه گردش رفته است ۝      اودیروزبه گردش رفت۝

اوبه گردش می رفت ۝       اوبه گردش خواهد رفت ۝    


برچسب‌ها: سوالات فارسی , تستی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 | 20:11 | نویسنده : کریمی |

سوالات تاریخ ومدنی

سلام عزیزانم  این سوالات را هم در دفتر بنویسید جواب دهید  وخوب بخوانید .

 

۱- چرا به پیامبر، محمّد امین می گفتند؟
۱-۲- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟
۱-۳- دو دلیل اهمّیّت مکّه قبل از ظهور اسلام چه بود؟
۱-۴- دین اسلام از سرزمین ............... طلوع کرد.
۱-۵- هنگام ظهور اسلام، بیش تر مردم عربستان .................. و بقیّه، .................. بودند.
۱-۶- عرب ها به صورت .................. زندگی می کردند.
۱-۷- مهم ترین شهر عربستان ......... بود.
۱-۸- حضرت محمّد(ص) در شهر ......... به دنیا آمد.
۱-۹- نام پدر حضرت محمّد(ص)، ............ و نام مادرش، ............ بود.
۱-۱۰- پدربزرگ حضرت محمّد(ص)، .................. از افراد معروف قبیله ی ............. بود.
۱-۱۱- پدر حضرت محمّد(ص) چه زمانی درگذشت؟
۱-۱۲- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی مادرش را از دست داد؟
۱-۱۳- نگهداری حضرت محمّد(ص) را بعد از مادرش چه کسی برعهده گرفت؟
۱-۱۴- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی پدربزرگش را از دست داد؟
۱-۱۵- پس از پدربزرگش، چه کسی سرپرستی حضرت محمّد(ص) را به عهده گرفت؟
۱-۱۶- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی با خدیجه ازدواج کرد؟
۱-۱۷- حضرت خدیجه(ع) چگونه زنی بود؟
۱-۱۸- حضرت محمّد(ص) چه مدّت در سال برای عبادت خدا به غار حرا می رفت؟
۱-۱۹- حضرت محمّد(ص) برای عبادت خدا به کجا می رفت؟
۱-۲۰- چرا حضرت محمّد(ص) یک ماه در سال به غار حرا می رفت؟
۱-۲۱- بعثت یعنی چه؟
۱-۲۲- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی به پیامبری برگزیده شد (به بعثت رسید)؟
۱-۲۳- نخستین کسانی را که به دین اسلام ایمان آوردند، نام ببرید.
۱-۲۴- نخستین زنی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟
۱-۲۶- نخستین مردی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟

 

                      بقیه ی سوالات را در ادامه مطلب ببینید.


برچسب‌ها: سوالات تاریخ ومدنی , پنجم

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 | 17:53 | نویسنده : کریمی |

سوالات جغرافیا درس 1 تا 15

سلام گل های زیبا

می تونید این سوال ها را در دفتر تون با جواب بنویسید وخوب بخوانید.

 

درس 1 : تقسيمات كشوري ايران

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد.

1- مركز استان خوزستان كدام يك از شهرهاي زير است ؟

الف) سنندج ب) اهواز ج) شهركرد د) آبادان

2- كدام استان ايران در شمال تنگه‌ي هرمز قرار دار د؟

الف) فارس ب) هرمزگان ج) سمنان د) قم

3- درياچه‌ي قم با كدام استان زير، هم مرز نيست ؟

الف) اصفهان ب) تهران ج) سمنان د) قم

4- درياچه‌ي هامون در كدام استان ايران قرار دارد ؟‌

الف) كرمان ب) سيستان و بلوچستان ج) خراسان د) يزد

5- بزرگ ‌ترين جزيره‌ي ايران كدام مورد زير است ؟

الف) خارك ب)كيش ج) قشم د) ابوموسي

6- درياچه‌ي جازموريان بين كدام استان‌ها مشترك است ؟

الف) كرمان ، هرمزگان ب) كرمان ، سيستان و بلوچستان

ج) كرمان ، يزد د) هرمزگان ، سيستان و بلوچستان

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد.

1- به مجموعه‌ي چند شهر و روستا كه در كنار هم باشند ، ........ مي‌گويند .

2- بزرگ ‌ترين و پرجمعيّت ‌ترين شهر هر استان را ........ مي‌نامند .

3- مركز استان معمولاً با انواع ...... به ...... دور و نزديك آن استان مربوط است .

4- درياچه‌ي قم بين سه استان ......... ، ......... و ........ قرار دارد .

5- درياچه‌ هامون در سمت ....... ايران و در نزديكي كشور ......... قرار دارد .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد.

1- استان ارد بيل در شمال غربي ايران قرار دارد .

2 - هر استان به چند شهر و روستا تقسيم شده است .

3 - استان هرمزگان فقط با خليج فارس ، مرز مشترك دارد .

4 ـ درياچه‌ي اروميّه بين استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي قرار دارد .

د) به سؤال‌هاي زير پاسخ كامل دهيد.

1- به نظر شما چرا كشور ايران را به چندين استان تقسيم كرده ‌اند ؟

2- سه ويژگي مهم را كه موجب مي‌شود يك شهر را به عنوان « مركز استان »انتخاب كنيد ، بنويسيد

درس 2 : جمعيّت ايران

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد.

1- پرجمعيّت ‌ترين ناحيه‌ي آب و هوايي ايران كدام مورد زير است ؟

الف) ناحيه‌ي مركزي ايران ب) ناحيه‌ي كناره‌ي درياي خزر ج) ناحيه‌ي كوهستاني د) ناحيه‌ي گرم و خشك

2- پراكندگي جمعيّت در كدام جهت ايران از ديگر مناطق بيشتر مي‌باشد ؟

الف) شمال و شمال شرقي ب) مركزي ج) غرب و جنوب غربي د) جنوب و جنوب شرقي

3- كدام يك از شهرهاي زير در قسمت كوهپايه‌اي قرار دارد ؟

الف) كرمان ب) مشهد ج) زاهدان د) بوشهر

4- در كدام ناحيه‌ي آب و هوايي ايران، فاصله‌ي بين شهرها و روستاها كم مي‌باشد ؟

الف) ناحيه‌ي معتدل كوهستاني ب) ناحيه‌ي مركزي ج) ناحيه‌ي گرم و خشك د) ناحيه‌ي كناره‌ي درياي خزر

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد :

1- به مجموعه‌ي افرادي كه در يك جا زندگي مي‌كنند ، ............... مي‌گويند .

2- جمعيّت در همه جاي ايران به طور يكسان پراكنده ............... .

3- ناحيه‌ي ........... وسعت كمي دارد ولي جمعيّت زيادي را در خود جاي داده است .

4- هر چه از ناحيه‌ي .......... ايران به سمت كوهپايه‌هاي .......... و البرز پيش برويم ،

تعداد شهرها و روستاها افزايش مي‌يابد.

5- تهران ، مشهد و اصفهان ، پرجمعيّت ‌ترين شهرهاي ايران ، در ......... قرار دارند .

ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد.

1- ناحيه‌ي مركزي ايران، پرجمعيّت ‌ترين ناحيه‌ي ايران مي‌باشد .

2- درناحيه‌ي كناره‌ي درياي خزر به دليل وسعت كم، جمعيّت كم زندگي مي‌كنند .

3- شهرها و روستاهاي قسمت كوهپايه‌اي در كشور ايران پرجمعيّت مي‌باشند .

4- در نواحي مركزي ايران تعداد شهرها و روستاها كم مي‌باشد .

5- جمعيّت در همه جاي ايران به طور يكسان پراكنده نشده است .

د) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1- چرا در كوهپايه ‌ها تعداد شهرها و روستاها بيشتر است ؟ دليل بنويسيد .

2- چرا در ناحيه‌ي كناره‌ي درياي خزر ، جمعيّت زيادي ساكن شده ‌اند ؟ (4 دليل)

3- چرا فاصله‌ي شهرها و روستاها در ناحيه‌ي شمال ( كناره‌ي درياي خزر ) كم است ؟

4- دو دليل افزايش جمعيّت يك منطقه را بنويسيد .

5- « جمعيّت » و « مهاجرت » را به طور ساده تعريف كنيد .

6- روستاهاي شهر كرمان كم جمعيّت ‌تر است يا روستاهاي شهر تبريز ؟ چرا ؟

7- به چه دلايلي ممكن است جمعيّت يك منطقه كاهش يابد

                                    بقیه ی سوالات رادر ادامه مطلب ببینید.

 


برچسب‌ها: بانك سئوالات , گنجينه سئوالات , مجموعه سئوالات جغراف

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و دوم آذر 1393 | 20:22 | نویسنده : کریمی |

دانلودارزشیابی ریاضی ، علوم و فارسی آبان ماه کلاس پنجم

سلام 

آزمون ریاضی ،علوم وفارسی آبان ماه کلاس پنجمرا آماده کرده ام که تقدیم می کنم .

التماس دعا

ارزشیابی  ریاضی آبان 93 کلاس پنجم

 

 

ارزشیابی علوم آبان 93 کلاس پنجم

 

 

ارزشیابی فارسی آبان 93 کلاس پنجم

هر دانلود یک صلوات

 

 


موضوعات مرتبط: دانلود
برچسب‌ها: دانلودارزشیابی , ریاضی , علوم , فارسی , آبان ماه

تاريخ : یکشنبه نهم آذر 1393 | 18:13 | نویسنده : کریمی |

ارزشیابی تاریخ ومدنی آبان ماه پنجم

سلام ، خسته نباشید

ارزشیابی تاریخ ومدنی کلاس پنجم دبستان پایان آبان ماه را تقدیم می کنم .

 

 

 هر دانلود یک صلوات


موضوعات مرتبط: دانلود
برچسب‌ها: دانلود , ارزشیابی , تاریخ ومدنی , پنجم , آبان ماه

تاريخ : جمعه سی ام آبان 1393 | 21:6 | نویسنده : کریمی |

بر گزیده های مهر وآبان

سلام بر دانش آموزان عزیز

امروز می خواهم بر گزیدگان مهر وآبان را معرفی کنم.

دختران گلم تبریک می گویم امید وارم تلاش وپشتکارتان مداوم باشد.

 

دختر گلم نر گس فعلی

دختر گلم روژان لطفی

 

دختر گلم مهدیه رهسپار

 

دختر گلم شادی شیرزادی

این هم دانش آموزانی که ارزشیابی جغرافی راعالی گرفتند.

 

 

دختران نمونه مهدیه جون وشادی جون 

 


برچسب‌ها: دانش آموزان , پنجم دبستان بهاران , سقز

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 21:18 | نویسنده : کریمی |

ارزشیابی جغرافی آبان پنجم

با عرض سلام

ارزشیابی جغرافی آبان ماه پایه ی پنجم دبستان را تقدیم می کنم. امید وارم مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

پاییزتان بارانی

هر دانلود یک صلوات


موضوعات مرتبط: دانلود
برچسب‌ها: دانلود , ارزشیابی , پنجم , جغرافی , آبان

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 | 17:47 | نویسنده : کریمی |

بازی آنلاین ریاضی وعلوم پنجم

سلام عزیزان

با کلیک بر روی تصویر وارد بازی شوید.

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: بازی , پنجم , ریاضی

تاريخ : جمعه بیست و سوم آبان 1393 | 8:27 | نویسنده : کریمی |

پاور پوینت جغرافی پنجم

سلام و وقتتان به خیر وشادی

پاور پوینت جغرافی پنجم دبستان درس اول را آماده کرده ام که تقدیم حضور تان می شود.

امیدوارم مورد استفاده وپسند قرار بگیرد.

 

التماس دعا

 


موضوعات مرتبط: دانلود
برچسب‌ها: پاور پوینت , جغرافی , پنجم

تاريخ : دوشنبه نوزدهم آبان 1393 | 18:44 | نویسنده : کریمی |

فعالیت های مهر ماه

سلام وعرض ادب

نمونه ای از فعالیت های مهر ماه دختران خوبم  در دبستان بهاران را به تصویر کشیده ام که تقدیم

می کنم.

 تاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 22:14 | نویسنده : کریمی |

ارزشیابی ریاضی مهرماه پایه پنجم دبستان

باعرض سلام وتسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

ارزشیابی ریاضی پایان مهر ماه 93 کلاس پنجم دبستان را تقدیم می کنم. البته

بابت تاخیرعذر خواهیمی کنم، چون باید ابتدا از دانش آموزان خودم

این آزمون به عمل آیدسپسخدمت شما ارائه شود.

 

 

 


موضوعات مرتبط: دانلود
برچسب‌ها: دانلود , ارزشیابی ریاضی , پنجم دبستان , مهرماه

تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 19:2 | نویسنده : کریمی |

ارزشیابی مهرتاریخ ومدنی

 

سلام وقتتان به خیر

ارزشیابی تاریخ و مدنی پایان  مهر ماه کلاس پنجم دبستان را تقدیم می کنم.

امید است مورد پسند همکاران ودانش آموزان گرامی واقع شود.

التماس دعا

 

 


موضوعات مرتبط: دانلود
برچسب‌ها: ارزشیابی , تاریخ ومدنی , مهر ماه , پنجم

تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 20:35 | نویسنده : کریمی |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.